Биологичен контрол на вредителите

Обяснение на биоконтрола

Биологичният контрол на вредителите, често наричан биоконтрол, е метод за борба с вредителите, при който се използват естествени хищници, паразитоиди или патогени. Този подход е в партньорство с природата за поддържане на баланса на екосистемите и защита на културите, без да се прибягва до вредни химикали.

При биологичния контрол на вредителите полезните организми, като паразитни оси и хищни акари, се въвеждат в земеделските култури, за да ловуват или паразитират върху вредни вредители като акари, паяжини, белокрилки или гъсеници. Алтернативно, микробните инсектициди, които са съставени от естествено срещащи се бактерии, вируси или гъбички, могат да се използват за насочване към специфични видове вредители, като в същото време оставят нецелевите организми невредими.

За разлика от химическите пестициди, които могат да имат вредно въздействие върху екосистемите, биологичният контрол на вредителите използва собствените механизми на природата, като хищници, паразити и полезни микроорганизми, за да държи под контрол популациите на вредителите. Този подход не само намалява въздействието върху околната среда, но и минимизира риска от резистентност към пестициди, което го прави устойчива и ефективна дългосрочна стратегия за борба с вредителите. Освен това, тъй като потребителите и търговците на дребно все повече предпочитат биологични и екологично чисти продукти, търсенето на биологични методи за контрол на вредителите вероятно ще нараства, което ги прави перспективен избор за селското стопанство и управлението на вредителите.

Агенти за биологичен контрол

Агентите за биологичен контрол, често наричани агенти за биоконтрол, са живи организми, използвани в селското стопанство за контрол и намаляване на популациите от вредители. Тези агенти предлагат целенасочени и екологосъобразни решения за борба с вредителите. Те са част от стратегиите за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), чиято цел е да се сведе до минимум използването на химически пестициди, като същевременно се поддържат здрави култури и баланс на екосистемите. Агентите за биологичен контрол могат да бъдат категоризирани в различни видове, включително хищни насекоми и акари, паразитни оси, полезни нематоди, полезни микроорганизми и други.

Паразитни оси

Паразитните оси са разнообразна група насекоми, които паразитират върху други насекоми, като ефективно контролират популациите им. Тези миниатюрни оси снасят яйцата си във или върху телата на вредителите-гостоприемници. Когато яйцата се излюпят, ларвите на осите се хранят и в крайна сметка убиват гостоприемника. Паразитните оси са ценни за борба с вредители като гъсеници, акари и белокрилки.

Хищни акари

Хищните акари са малки членестоноги, които се хранят с акари вредители и малки насекоми. Те са много ефективни в борбата с популациите на вредители като паяжини, белокрилки и трипси. Тези полезни акари се освобождават в заразените зони, където консумират плячката си, намалявайки броя на вредителите.

Хищни насекоми

Хищните насекоми включват видове като (божиите) бръмбари, галовите комари и лалугерите. Те са ненаситни хищници, които се хранят с различни вредители, включително акари, белокрилки, бръмбари и гъсеници. Хищните насекоми често се използват в селското стопанство за защита на културите от нападения на насекоми.

Полезните нематоди

Полезните нематоди са микроскопични кръгли червеи, които паразитират както върху почвени, така и върху листни вредители. Те навлизат в телата на насекомите-гостоприемници и освобождават бактерии, които убиват гостоприемника. Тези нематоди са ефективни срещу вредители като гъсеници и личинки.

Полезни микроорганизми

Полезните микроорганизми се използват като биопестициди за заразяване и унищожаване на широк спектър от насекомни вредители. Когато се прилагат върху растенията или почвата, те се прикрепят към тялото на вредителя, проникват през екзоскелета и се развиват вътре, като в крайна сметка водят до смъртта на вредителя. Полезните микроорганизми са особено ефикасни срещу вредители като белокрилки, акари и трипси.

Паразитни оси

Паразитните оси са разнообразна група насекоми, които паразитират върху други насекоми, като ефективно контролират популациите им. Тези миниатюрни оси снасят яйцата си във или върху телата на вредителите-гостоприемници. Когато яйцата се излюпят, ларвите на осите се хранят и в крайна сметка убиват гостоприемника. Паразитните оси са ценни за борба с вредители като гъсеници, акари и белокрилки.

Хищни акари

Хищните акари са малки членестоноги, които се хранят с акари вредители и малки насекоми. Те са много ефективни в борбата с популациите на вредители като паяжини, белокрилки и трипси. Тези полезни акари се освобождават в заразените зони, където консумират плячката си, намалявайки броя на вредителите.

Хищни насекоми

Хищните насекоми включват видове като (божиите) бръмбари, галовите комари и лалугерите. Те са ненаситни хищници, които се хранят с различни вредители, включително акари, белокрилки, бръмбари и гъсеници. Хищните насекоми често се използват в селското стопанство за защита на културите от нападения на насекоми.

Полезните нематоди

Полезните нематоди са микроскопични кръгли червеи, които паразитират както върху почвени, така и върху листни вредители. Те навлизат в телата на насекомите-гостоприемници и освобождават бактерии, които убиват гостоприемника. Тези нематоди са ефективни срещу вредители като гъсеници и личинки.

Полезни микроорганизми

Полезните микроорганизми се използват като биопестициди за заразяване и унищожаване на широк спектър от насекомни вредители. Когато се прилагат върху растенията или почвата, те се прикрепят към тялото на вредителя, проникват през екзоскелета и се развиват вътре, като в крайна сметка водят до смъртта на вредителя. Полезните микроорганизми са особено ефикасни срещу вредители като белокрилки, акари и трипси.

Предимства на биологичния контрол на вредителите

Целенасочен контрол на вредителите

Естествените врагове са насочени само към определени видове вредители. Те оказват минимално въздействие върху нецелевите организми, като свеждат до минимум съпътстващите щети.

Минимална устойчивост

Вредителите обикновено не развиват резистентност към естествените врагове в сравнение с химическите пестициди.

Щадящи околната среда

За разлика от химическите пестициди, биологичните методи за борба с вредителите не вредят на околната среда, което гарантира запазването на екосистемите.

Устойчив

Биологичният контрол намалява необходимостта от постоянни химически третирания.

Безопасен за хора и домашни любимци

Методите за биологичен контрол не представляват риск за здравето на хората и домашните животни, което ги прави по-безопасен вариант.

Видове биологичен контрол на вредителите

Съществуват три основни вида биологични методи за контрол на вредителите: консервационни, класически и допълващи.

Консервативен биологичен контрол

Консервационният биологичен контрол се фокусира върху засилване на присъствието на естествени врагове и полезни организми в околната среда, за да се поддържа баланс между вредителите и техните хищници. Вместо да въвежда нови организми, този метод включва създаването на условия, които насърчават оцеляването и активността на съществуващите полезни видове. Примери за това са засаждането на специфични цветя, които осигуряват убежище на полезни насекоми като божиите котки и паразитните оси. Като запазва и подхранва тези естествени хищници, консервационният биологичен контрол спомага за контролиране на популациите на вредителите с течение на времето.

Класически биологичен контрол

Класическият биологичен контрол включва въвеждане на неместни естествени врагове, като хищници или паразитоиди, за контрол на инвазивни видове вредители. Този метод обикновено се използва, когато нов вид вредител представлява значителна заплаха за селското стопанство или екосистемите. Учените идентифицират естествени врагове от местното местообитание на вредителя, провеждат строги тестове, за да се уверят, че те няма да навредят на нецелеви видове, и след това ги освобождават в засегнатия район. Например въвеждането на австралийския бръмбар в Северна Америка помогна да се контролират популациите на люспестата чушка. Класическият биологичен контрол има за цел да създаде самоподдържаща се популация на въведения естествен неприятел, за да контролира популациите на вредителите.

Подсилващ биологичен контрол

Подсилващият биологичен контрол е метод за борба с вредителите, който включва периодично освобождаване на естествени врагове или полезни организми в дадена област с цел намаляване на популациите на вредителите. За разлика от класическия биологичен контрол, който има за цел създаването на самоподдържащи се популации, допълващият контрол се фокусира върху краткосрочни, целенасочени интервенции. Този метод често се използва в селското стопанство за справяне с непосредствени проблеми с вредителите. Например, производителите могат да пуснат хищни акари, за да контролират нашествието на паякообразни в оранжерията. Подсилващият биологичен контрол може да осигури бързи резултати и е особено полезен, когато естествените врагове в околната среда са недостатъчни за ефективно справяне с огнищата на вредители.

Често задавани въпроси

Препоръчва се за вас