База данни на страничните ефекти

Ефекти на пестицидите върху естествените врагове

Пестицидите могат да имат директни ефекти, като убиване на естествените врагове или причиняване на тяхната непоява от яйца или какавиди, но те могат да имат и косвени ефекти, като намалена плодовитост (снасяне на яйца), проблеми по отношение на линеенето или репелентен ефект. При оценката на страничните ефекти са взети предвид както преките, така и непреките ефекти.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху естествените врагове. Нашето приложение за странични ефекти ви казва колко вредни са различните пестициди.

Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху нашите продукти

Или изтеглете приложението за странични ефекти:

Остатъчен ефект върху естествените врагове (продължителност)

Много средства остават вредни за определен период от време след приложението им. При естествените врагове тази продължителност се изразява в броя седмици, през които средството остава вредно за естествените врагове. Само след посочения период съответният паразит или хищник може да бъде въведен или реинтродуциран успешно.

Странични ефекти върху бомбусите

Всички резултати относно страничните ефекти върху бомбусите са получени с помощта на Bombus terrestris. Страничните ефекти при други видове бомбуси могат да варират. При бомбусите са определени четири категории за целите на посочването на метода на работа, който трябва да се следва при използване на съответните пестициди. Преди да покриете и премахнете, използвайте функцията Beehome на кошера с бомбуси.

Остатъчен ефект върху бомбусите (продължителност)

Остатъчният ефект на дадено средство върху бомбусите се посочва в броя дни, през които бомбусите не могат да бъдат държани в оранжерията. Само след като посоченият период премине, остатъкът ще се разгради достатъчно и бомбусите няма да страдат от неблагоприятните последици от него. Ако не са представени данни, продължителността е неизвестна.

Информационни източници

Данните в тази база данни се базират на различни информационни източници:

Резултати от опити, проведени от Koppert B.V.
-
Опит на служителите на Koppert в областта, в световен мащаб
  (основно свързан с информацията за продължителността)
-
Резултати от изследванията на работната група на IOBC „Пестициди и полезни организми“
-
Доклади от изследователски институти (национални и международни)
-
Други източници, като уебсайтовете на IOBC или IPM Impact
-
Производители на пестициди